Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Regulaminy

 

Regulamin dla użytkowników

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach „Portalu internetowego, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy – JOBFITTER”

DEFINICJE

Usługodawca – Jobfitter Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000273698; o kapitale zakładowym 50 000 zł, NIP: 6761006769.
Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Usług dostępnych w ramach Serwisu.
Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamieszcza w Serwisie oferty pracy (ogłoszenia) w celu nawiązania współpracy z Użytkownikiem.
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
Portal/ Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.jobfitter.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o Regulamin.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika na etapie rejestracji, którego uzupełnienie umożliwia Użytkownikowi uzyskanie dostępu do szerszego zakresu Usług.
Test – narzędzie diagnostyczne, udostępnione w ramach Serwisu, pozwalające (na podstawie reprezentatywnej próby zachowania) na uzyskanie informacji, w jakim stopniu badana osoba posiada daną cechę (zmienną). Jest to narzędzie charakteryzujące się odpowiednimi właściwościami psychometrycznymi.
Wynik badania testem – wynik liczbowy lub wynik w skali danego Testu wskazujący nasilenie badanej cechy (zmiennej).
Raport po badaniu testem – tabelaryczna lub graficzna prezentacja wyników badania testem wraz z ich opisem, zawierającym interpretację.
Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu polegająca na przypisaniu Użytkownikowi określonej przestrzeni dyskowej w ramach Serwisu, opatrzonej unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem, służąca do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
Certyfikat kompetencyjny – funkcjonalność udostępniana Użytkownikowi po uzyskaniu przez niego odpowiedniej liczby punktów zgromadzonych w wyniku rozwiązania wybranych Testów. Zestawienie Testów, których rozwiązanie umożliwia zdobycie Certyfikatów, wraz z informacją o liczbie przyznawanych punktów znajduje się na stronie www.jobfitter.pl w zakładce Certyfikaty
Certyfikaty umiejętności – funkcjonalność udostępniona Użytkownikowi po wprowadzeniu kodu dostępu, otrzymanego od  Usługodawcy. Certyfikat otrzymuje Użytkownik po uzyskaniu przez niego odpowiedniej liczby punktów zgromadzonych w wyniku rozwiązania udostępnionego Testu. Informacja o Certyfikatach umiejętności znajduje się na stronie www.jobfitter.pl w zakładce Certyfikaty.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, który jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
3. Niniejszy Regulamin określa:
a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane ze świadczeniem Usług,
b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
c) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
5. W ramach Serwisu Usługodawca, w szczególności:
a) zapewnia Użytkownikom możliwość wyszukiwania, przeglądania i odpowiadania na zamieszczone w Serwisie oferty pracy;
b) udostępnia Użytkownikom materiały, w tym Testy i artykuły redakcyjne;
c) zapewnia Użytkownikom możliwość nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcami,
d) umożliwia Użytkownikom wyrażanie własnych opinii, w szczególności poprzez zamieszczanie komentarzy, udzielanie rekomendacji do zamieszczonych w Serwisie treści;
e) rekomenduje Ogłoszeniodawcom kandydatów spośród Użytkowników najlepiej dopasowanych do danego stanowiska, wybieranych automatycznie na podstawie współczynnika dopasowania, określanego na podstawie doświadczenia, kwalifikacji, kompetencji i predyspozycji Użytkownika;
f) udostępnia Ogłoszeniodawcom tylko te dane, które zostaną wskazane przez Użytkownika w zakładce Profil/ Konto i ustawienia, w formularzu „Ustawienia prywatności”
6. Z Serwisu mogą korzystać dwie kategorie Użytkowników:
a) zarejestrowani Użytkownicy mający dostęp do pełnej funkcjonalności i zawartości Serwisu, (pełny dostęp do Testów, artykułów, ogłoszeń);
b) niezarejestrowani Użytkownicy mający ograniczony dostęp do funkcjonalności i zawartości Serwisu (brak dostępu do zamieszczonych testów).
7. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
8. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę, spowodowaną jego działaniem w Serwisie, w szczególności za ujawnienie informacji poufnej, zamieszczanie nieprawdziwych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, w szczególności praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych.
9. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za wyjątkiem:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
b) zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 
II. REJESTRACJA

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą:
a) prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu
b) wpisania adresu url Serwisu w oknie przeglądarki internetowej (Użytkownicy, o których mowa w rozdz. I pkt 6 lit. b).
2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym Usługodawcy na adres mailowy admin@wellhead.pl lub poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
a) nazwa Konta Użytkownika jest wyrażeniem o charakterze  naruszającym przepisy prawa, powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
b) Użytkownik wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, wprowadza do Serwisu treści, które naruszają przepisy prawa, w szczególności treści naruszające prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, prowadzi działalność komercyjną lub reklamową, prowadzi akcję rozsyłania niezamówionych informacji handlowych (spam);
c) Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
d) Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Konta Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę Serwisu lub Usługodawcy;
e) Użytkownik dokona przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta Użytkownika.

III. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. Nazwą tą może być imię i nazwisko Użytkownika lub wybrany przez niego Nick. Od chwili utworzenia konta, Użytkownik będzie występował w Serwisie jedynie pod tą nazwą o ile nie zmieni  ustawień prywatności. Wybrany przez Użytkownika Nick nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, powszechnie uznanych za obraźliwe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika posługującego się takim Nickiem.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą adresu mailowego (identyfikatora) i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ewentualnego ujawnienia.


IV TESTY

1. Użytkownik po rejestracji w Serwisie ma możliwość rozwiązania Testów, które mają na celu określenie właściwości psychologicznych posiadanych przez Użytkownika. Wyniki Testów wraz z ich interpretacją dostępne są dla Użytkownika niezwłocznie po ich rozwiązaniu, w postaci Raportu po badaniu Testem.
2. Wyniki Testów mogą być dopasowywane do właściwości psychologicznych pożądanych przez Ogłoszeniodawcę.
3. Usługodawca oświadcza, że w odniesieniu do Testów nie stosuje się ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zmian). Testy nie są wpisane na listę, nad którą nadzór sprawuje Krajowa Rada Psychologów, w związku z czym badanie udostępnionymi Testami nie musi być przeprowadzane przez psychologa w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
4. Użytkownik wypełniający Test zobligowany jest w szczególnym stopniu do:
a) samodzielnego wypełniania Testu, czyli nie korzystania w tym celu z pomocy osób trzecich;
b) udzielania odpowiedzi zgodnie ze swoimi opiniami, wiedzą oraz umiejętnościami;
c) określenia poziomu udostępnienia Wyników badania Testem (ukryty, dostępny dla zaufanych, dostępny dla wszystkich).
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników Wyników badania Testem, wykonanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie wszelkich decyzji, w tym w szczególności decyzji finansowych.
6. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że korzystanie z Serwisu i dostępnych w nim Testów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Testy, Wyniki oraz Raporty dostarczane za pośrednictwem Serwisu nie są objęte gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność.
7. Usługodawca ma możliwość powiązania danych osobowych Użytkownika z uzyskanymi przez niego Wynikami badania Testem (jeżeli Użytkownik rozwiązywał testy).
8. Wyniki badania Testem ujmowane są w zestawieniach zwanych Rankingami.
9. W ramach Rankingów prezentowanych jest 10 najlepszych wyników osiągniętych przez wszystkich Użytkowników, którzy rozwiązywali dany Test.
10. Prezentacja wyników odbywa się zgodne z zasadami anonimizacji (dane osobowe Użytkownika nie są widoczne). Użytkownik może dokonać ujawnienia swoich danych w ramach Rankingów, dokonując odpowiednich ustawień w ramach Konta Użytkownika. Zasady udostępniania danych osobowych w tym zakresie określa rozdz. VII pkt. 5.
11. Rankingi widoczne są wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu oraz Ogłoszeniodawców.
12. Rozwiązywanie wybranych Testów umożliwia zdobycie Certyfikatu.
13. Warunkiem otrzymania Certyfikatu kompetencyjnego jest:
a) posiadania Konta Użytkownika,
b) rozwiązanie Testów uprawniających do uzyskania Certyfikatu,
c) zdobycie przez Użytkownika wymaganej liczby punktów w Testach, których Certyfikat dotyczy.
14. Warunkiem otrzymania Certyfikatu umiejętności jest:
a) posiadanie Konta Użytkownika,
b) rozwiązanie Testów uprawniających do uzyskania Certyfikatu,
c) zdobycie przez Użytkownika wymaganej liczby punktów w Testach, którego Certyfikat dotyczy,
d) wprowadzenie kodu dostępu otrzymanego od Usługodawcy, na zasadach określonych na stronie www.jobfitter.pl w zakładce Certyfikaty.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste.
4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych, udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
5. Usługodawca, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
6. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, a także znaki towarowe, logotyp i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
7. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność zarówno za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ma prawo do odmowy zamieszczenia wprowadzonych przez Użytkownika treści (np. w postaci komentarzy) w przypadkach, gdy mają one charakter powszechnie uznawany za wulgarny, obraźliwy, naruszają zasady współżycia społecznego, w tym zasady Netykiety lub gdy treści te w sposób ewidentny naruszają przepisy prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste.
10. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści wprowadzonych przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich treści.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a) urządzenie z połączeniem do sieci Internet;
b)  przeglądarka internetowa z włączoną opcją akceptowania plików cookies oraz obsługą JavaScript i protokołów SSL i TLS. Specyfikacja przeglądarki minimum Firefox 3.6+, Chrome 10+, Opera 11+, Internet Explorer 7+.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem.
3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia swoich danych.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Informacji handlowych – pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich – drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika uprzedniej zgody w tym zakresie.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż kliknięcie w zakładkę „Aplikuj na Ogłoszenie” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przekazanie wybranemu Ogłoszeniodawcy danych osobowych Użytkownika znajdujących się w jego profilu. W ten sposób, niezależnie od ustawień prywatności udostępnione zostaną dane takie jak: nick, imię/imiona, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres, województwo, adres www strony domowej, zdjęcie, załączone dokumenty: video CV, informacja o doświadczeniu zawodowym, dokumenty potwierdzające wykształcenie, certyfikaty, inne uprawnienia, umiejętności i kompetencje specjalistyczne oraz dodatkowe atuty, a także wyniki rozwiązanych testów, Certyfikaty zdobyte w ramach Serwisu. Z chwilą uzyskania przez Ogłoszeniodawcę dostępu do danych osobowych Użytkownika w sposób określony w zd. 1 powyżej, staje się on odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy składać pisemnie na adres Usługodawcy (Jobfitter Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków).
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2011 roku.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
3. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu drogą e-mail lub poprzez informacje zamieszczoną w systemie logowania do Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie stosowania i interpretowania Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Regulamin dla firm

Regulamin świadczenia usług Serwisu JOBFITTER

I. Definicje

Usługodawca – Wellhead Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 1A, 20-632 Lublin; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000273698; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6761006769.
Serwis JOBFITTER – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.jobfitter.pl.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
Zlecenie – oznacza dokument w formie pisemnej składający się z Umowy o współpracy rekrutacyjnej oraz Zamówienia, określający warunki Umowy, stanowiący ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zlecenie,
Użytkownik  – osoba fizyczna, będąca upoważnionym przedstawicielem Klienta, korzystająca z funkcjonalności Serwisu w imieniu i na rzecz Klienta  (posiadający login i hasło dostępu do Serwisu).
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin, stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu polegająca na przypisaniu Użytkownikowi określonej przestrzeni dyskowej w ramach Serwisu, opatrzonej unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem, służąca do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.

II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Wellhead Sp. z o.o. w ramach Serwisu JOBFITTER.

2. Usługi świadczone w ramach Regulaminu wykonywane są odpłatnie, zgodnie z pkt V niniejszego Regulaminu. Szczegółowy rodzaj i zakres usług określa Zamówienie.

3. Warunkiem świadczenia Usług jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) prawidłowe wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie JOBFITTER i zaakceptowania Regulaminu;
b) podpisanie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta Zlecenia tj.  Umowy o współpracy i Zamówienia ;
c) przesłanie Zlecenia (Umowy oraz Zamówienia), na zasadach określonych w pkt. 6 poniżej;
d) przesłanie aktualnych dokumentów rejestrowanych Klienta (odpis z KRS lub wpis z CEIDG), na zasadach określonych w pkt. 6 poniżej;
e) przyjęcie Zlecenia przez przedstawiciela Usługodawcy.
        
4. Usługodawca odmówi przyjęcia Zlecenie, jeśli:
a) Zlecenie zostanie wypełnione nieprawidłowo,
b) Klient nie spełni warunków określonych w pkt. 3 lit. a-d,

5. Usługodawca ma praw odmówić przyjęcia Zlecenia jeśli otrzymane od Klienta dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. d są nieaktualne i/lub  ich treść  wskazuje na niewłaściwą reprezentację Klienta.  

6. Zlecenie oraz dokumenty rejestrowe Klient przesyła w formie skanu na adres mailowy sprzedaz@wellhead.pl

7. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) jest uprawniony do zawarcia w imieniu Klienta, którego reprezentuje umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

III. Ogólne warunki realizacji Usług

1. Niezwłocznie po odebraniu Zlecenia  Usługodawca umożliwia Klientowi realizację Usług.

2. Zakazane jest publikowanie przez Klienta treści o charakterze obraźliwym bądź bezprawnym.

3. Klient ma możliwość zawieszenia emisji Usługi na czas określony bądź jej usunięcia przed terminem wskazanym jako okres ważności Usługi. Czas, w którym Usługa nie jest emitowana z uwagi na jej zawieszenie przez Klienta jest wliczana do ogólnego czasu emisję trwania Usługi. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wynagrodzenia za okres zawieszenia Usługi lub jej wcześniejszego usunięcia.

4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść ogłoszeń oraz dalsze konsekwencje wynikające z umieszczenia ogłoszenia nieprawdziwego lub niezgodnego z prawem.

5. Klient udostępniający w Serwisie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści.

6. Klient obowiązany jest do naprawienia  wszelkich szkód  wyrządzonych Usługodawcy, które powstały w związku z  zamieszczeniem na stronach Serwisu  treści naruszających prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, prawa własności intelektualnej,  w szczególności w sytuacji korzystania przez Klienta z treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim lub bez zgody uprawnionych podmiotów. Zobowiązanie dotyczy m.in. pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów procesowych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych  w związku z roszczeniami osób trzecich.

7. Klient nie nabywa w żadnym zakresie majątkowych praw autorskich do szaty graficznej ogłoszeń rekrutacyjnych zamieszczanych w Serwisie JOBFITTER.

8.Użytkownik działając w imieniu Klienta jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę, spowodowaną jego działaniem w Serwisie, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, w szczególności praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych.

9. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za wyjątkiem:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
b) zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
c) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających świadczenie Usług, które są niezależne od Usługodawcy, w szczególności choć niewyłącznie:  awarie serwerów Usługodawcy, nieprawidłowego działania sieci Internet

10.Usługodawca informuje, że Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, a także znaki towarowe, logotyp i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.

11. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

12. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność zarówno za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ma prawo do odmowy zamieszczenia wprowadzonych przez Użytkownika treści  w przypadkach, gdy mają one charakter powszechnie uznawany za wulgarny, obraźliwy, naruszają zasady współżycia społecznego, w tym zasady Netykiety lub gdy treści te w sposób ewidentny naruszają przepisy prawa, w tym praw własności intelektualnej lub dobra osobiste.

14. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści wprowadzonych przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich treści.

IV. Dostęp do bazy danych Użytkowników

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Usługodawca oferuje Klientom usługę polegającą na ograniczonym dostępie do bazy danych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

2. Usługa dostępna jest jedynie w zakresie, w jakim  Użytkownicy  wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim.

3. Z chwilą uzyskania dostępu do danych osobowych, Klient zobowiązany jest do ich przetwarzania zgodnie z prawem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Płatności

1. Ceny usług świadczonych w ramach Regulaminu określone są w  Cenniku, który  znajduje się pod adresem www.jobfitter.pl.

2. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa Klient.

3. . Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Klientów chyba, że w Zleceniu strony postanowiły inaczej.

4. Usługodawca w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do negocjacji cen Usług świadczonych na rzecz Klienta.

5. Cenę Usług  ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia, o ile treść Zlecenia nie stanowi inaczej.

6. W przypadku braku płatności za faktury, Wellhead Sp. z o.o. będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, jest Usługodawca.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem.

3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Informacji handlowych – pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich – drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika uprzedniej zgody w tym zakresie.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usług należy składać mailowo na adres e-mail: reklamacje@wellhead.pl  lub formie pisemnej na adres Usługodawcy (Wellhead Sp. z o.o. ul. Jana Sawy 1A, 20-632 Lublin).

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, a o zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną.

3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Klienta  w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą wygasa, chyba że emisja ogłoszeń została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

4. W przypadku uniemożliwienia realizacji Usług, których wystąpienie jest niezależne od Usługodawcy, w szczególności choć niewyłącznie awarii serwerów Usługodawcy, nieprawidłowego działania sieci Internet albo prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Usługodawcy mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług, Usługodawca zobowiązuje się zaoferować Klientowi realizację Usługi w innym terminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z 1964 r. z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających w związku z realizacją Usług jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
a) nazwa Konta Użytkownika jest wyrażeniem o charakterze bezprawnym, powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
b) Użytkownik wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności wprowadza do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszające prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, prowadzi działalność komercyjną lub reklamową, prowadzi akcję rozsyłania niezamówionych informacji handlowych (spam);
c) Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
d) Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Konta Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę Serwisu lub Usługodawcy;
e) Użytkownik dokona przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta Użytkownika.